About us

About us

 

საქართველო მსოფლიოს ერთადერთი სახელმწიფოა, რომლის კონსტიტუციაშიც აფხაზურ ენას ოფიციალურად მინიჭებული აქვს ერთ-ერთი სახელმწიფო ენის მაღალი იურიდიული სტატუსი, მაგრამ ამ სტატუსის რეალური დაცვა ვერ ხერხდება აფხაზეთის ოკუპირებულობისა და მხარეში კოლონიური, მადენაციონალიზებელი ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების გამო. ამ მიზეზის გამო შექმნილი მძიმე მდგომარეობა მოითხოვს დეტალურ ანალიზს და იმ კონკრეტული მიზნებისა და ამოცანების დასახვას, რომლებიც დეოკუპაციამდე უნდა შემუშავდეს და დეოკუპაციის შემდეგ განხორციელდეს აფხაზური ენის გადარჩენის მიზნით. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება სამეცნიერო ჯგუფის შექმნა, რათა ანალიზისა და კვლევის მეშვეობით, აჩვენოს მსოფლიოს თუ რა საფრთხის წინაშე დგას აფხაზური ენა.

 

პროექტის - თანამედროვე აფხაზური ენის ეკოლინგვისტური ანალიზი - ხელმძღვანელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,

თეიმურაზ გვანცელაძე

პროექტის ხელმძღვანელი პრაქტიკულად სრულყოფილად ფლობს როგორც აფხაზურ სალიტერატურო ენას, ისე მის ყველა ტერიტორიულ მიკროვარიანტს. ავტორია ქართულ, აფხაზურ, რუსულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უკრაინულ ენებზე საქართველოსა და უცხოეთში გამოცემული 348 სამეცნიერო პუბლიკაციისა, რომელთაგან 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი ეხება აფხაზური ენის სტრუქტურის, ისტორიისა და ფუნქციონირების პრობლემებს, მათ შორის არის მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები და ორენოვანი ლექსიკონები. თ. გვანცელაძე არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, კითხულობს სალექციო კურსებს ისეთ საუნივერსიტეტო დისციპლინებში, როგორიცაა: აფხაზური ენა (I-VII), საკომუნიკაციო აფხაზური ენა (I-II),  აფხაზურ-აბაზური დიალექტოლოგია და სხვ. იგი იყო ხელმძღვანელი, ავტორი და შემსრულებელი იმ საგრანტო პროექტებისა, რომლებიც ფინანსდებოდა ისეთი აღიარებული დონორების მიერ, როგორიცაა: იუნესკო (2002-2003 წწ.), გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი საერთაშორისო ინიციატივა “ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი” (COBERM, 2011 და 2014-2015 წწ.), შვედეთის სამეფო აკადემია (1998 წ.), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond და Crafordska Stiftelsen (შვედეთი, 20142016 წწ., 2017-2019 წწ.), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

 

 

პროექტის კოორდინატორი ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ჭაავა

2003-2011 წლებში მუშაობდა აფხაზეთის N2 საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2008-2016 წლებში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი-თანამშრომელი. 2011 წლიდან დღემდე არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი. 2018 წლიდან დღემდე არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის მკვლევარი. სხვადასხვა წლებში მონაწილეობდა 10-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივ საგრანტო პროექტში. 2019 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: საქართველოს ენობრივი სიტუაცია საარქივო მასალების მიხედვით (მე-20 საუკუნის 20-იანი წლები). სადისერტაციო ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა აფხაზეთის სსრ-ში არსებულ ეთნიკურ და ენობრივ ვითარებას. მოიძია და გაანალიზა საქართველოს ეროვნული არქივის სხვადასხვა ფონდებში დაცული აქამდე უცნობი სოციოლინგვისტური შინაარსის მქონე საარქივო მასალები. მონაწილეობდა სამეცნიერო-სასწავლო ექსპედიციებში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში, აჭარაში (აფხაზ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან) და საქართველოს სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

 

ახალგაზრდა მეცნიერი, მაგისტრანტი მონიკა ხობელია

საბაკალავრო საფეხურზე სწავლებისას აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა სტუდენტურ კონფერენციებში, 4-ჯერ მიიღო პრეზიდენტის სტიპენდია. უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა მისმა საბაკალავრო ნაშრომმა „არსებით სახელთა სტრუქტურული მოდელები ქართულსა და აფხაზურში. შედარებითი ანალიზი". მონაწილეობდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის აფხაზეთის მიმართულების მიერ ორგანიზებულ ორ სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიციაში ზუგდიდსა და ბათუმში, რომელიც ითვალისწინებდა აფხაზური ენის სწავლების ვითარების გაცნობას აფხაზეთის მე-7 საჯარო სკოლაში და აფხაზური ენის მდგომარეობის კვლევას აფხაზ მუჰაჯირთა შთამომავლებს შორის. იყო შოთა რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი საგრანტო პროექტის - Yშ17_78 შემსრულებელი, სინერგიული ჯგუფის წევრი. მისი ინტერესის სფეროა ქართულ-აფხაზური ენობრივი სტრუქტურის შედარებითი ანალიზი.

 

პროექტის პოპულარიზაციის, საიტის გამართვისა და ტექნიკური საკითხების მოგვარებისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების ორგანიზატორი, პროექტის წარმომადგენელი, ფილოლოგიის დოქტორი ლელა მირცხულავა

2014 წელს მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტი თემაზე - „ახალი რეალიზმი“, როგორც ალტერნატივა პოსტმოდერნიზმისთვის და მასმედიის როლი მის განვითარებაში“. არის სამი მონოგრაფიისა და 40-ზე მეტი სტატიის ავტორი, ბოლო წლებში აქტიურად მუშაობს მასმედიისა და ლიტერატურის ურთიერთობაზე; ასევე, როგორც ჟურნალისტს, აქვს გამოცდილება მედიაში მუშაობის, კერძოდ, იყო საზოგადოებრივ-შემეცნებითი ჟურნალ „პრემიერის“ მთავარი რედაქტორი.